Výskum a vývoj

Spoločnosť DYTRON SLOVAKIA, s.r.o.,

ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku v rámci projektu spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, realizuje projekt s názvom:

„Priemyselný výskum metód a postupov generatívneho konštruovania a znalostného inžinierstva pre vývoj automobilov“

druh projektu: dopytovo – orientovaný projekt
kód ITMS Projektu: 26240220076
trvanie realizácie projektu: 06/2012 – 11/2015
operačný program: Výskum a vývoj
prioritná os: 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
opatrenie: 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji
kód výzvy: OPVaV – 2011/4.2/07-SORO

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Verejné obstarávanie:

„ Zmluvný výskum – vývoj elektrickej sústavy automobilu metódami generatívneho konštruovania a znalostného inžinierstva DYTRON SLOVAKIA s.r.o. – časť 2“: Zmluva

as