Vízia, poslanie

Vízia

Byť najlepším a vyhľadávaným partnerom v oblasti dodávok, implementácií, predávania skúseností a následnej podpory informačných riešení.

Poslanie

Získavaním a predávaním skúseností, sledovaním odborného prostredia, nových technológií a trendov v oblasti informačných riešení je spoločnosť DYTRON SLOVAKIA s.r.o. schopná veľmi pružne reagovať na potreby svojich zákazníkov. Dlhodobá a systematická starostlivosť o kvalitu dodávaných riešení a poskytovaných služieb, rovnako ako aj rozvoj a predávanie skúseností je základným nástrojom pre uspokojovanie potrieb a požiadaviek zákazníkov.

Hodnoty

  • Zabezpečovanie akosit produktov a služieb je úlohou všetkých zamestnancov spoločnosti.
  • Každý proces, ktorý má vplyv na kvalitu, je identifikovaný a začlenený do systému vzájomne súvisiacich procesov tak, aby prispieval k efektívnosti a účinnosti spoločnosti pri dosahovaní jej cieľov.
  • Trvalým cieľom spoločnosti je neustále zlepšovanie a zvyšovanie kvality riešení a služieb a je neodeliteľnou súčasťou firemnej kultúry.
  • Efektívne rozhodovania sú založené na analýze údajov a informácií.
  • Významnú spoluúčasť na tvorbe riešení a služieb majú naši partneri, preto s nimi rozvíjame aktívnu spoluprácu pri objasňovaní vzájomných požiadaviek a ich realizácií.