ENOVIA

Na úvod

Systémové riešenie umožňujúce efektívne riadiť životný cyklus produktu je všeobecne známe pod skratkou PLM (Product Lifecycle Management). Jedným z najvýznam- nejších poskytovateľov riešení v tejto oblasti je spoločnosť Dassault Systemes, ktorá ponúka moderný PLM systém ENOVIA V6.

PLM (Product Lifecycle Management)

Funkcionalita

Toto unikátne riešenie sa opiera o integrovaný PLM systém ENOVIA V6 v ktorom sú podchytené a podporované všetky požiadavky noriem kvality. Základná štruktúra dát a informácií je rozčlenená do výrobných programov, obvykle podľa daného výrobcu automobilov a súvisiacich prejektov. Štandardná norma obsahujúca kompletnú štruktúru jednotlivých fází a úloh vrátane požiadaviek na nevyhnutnú dokumentáciu so štruktúrou adresárov je uložená v preddefinovanej šablone. Rovnako sú definované aj jednotlivé procesy podchycujúce napr. zmenové riadenie. Projektový vedúci potom veľmi jednoducho zaločí nový projekt z existujúcej šablony s možnosťou obmedziť či upraviť rozsah a štruktúru projektu. Podľa charakteru zákazníckych požiadaviek priradí potrebné zdroje podľa ich skúseností a kapacity stanový termíny jednotlivých mítingov a uvolní projekt k realizácii. K sledovaniu projektu v čase, jeho rozpočtu a kvality mu slúži veľmi prehľadné manažérske rozhranie, kte má k dispozícii i dáta čerpané z iných systémov, napríklad prehľad materiálových nákladov z ekonomického systému.

Vývoj a konštrukcia výrobku je prevádzaná v šťandardných CAD nástrojoch, kedy dodávatelia obvykle pracujú v multi CAD prostredí z dôvodov odlišných CAD systémov, ktoré automobilové spoločnosti používajú. PLM riešenie ENOVIA V6 je v automobilovom priemysle do týchto šťandardne používaných CAD systémov plne integrované a umožňuje plnú kontrolu a správu CAD dát a ich verziovanie. Pomocou 3D vizualizačných nástrojov v ENOVIA V6 je možné graficky prechádzať dáta a informácie v projekte a vykonávať hodnotenie stavu vývoja a konštrukcie (Technical Design Review).

Ďalšou významnou integrovanou finkcionalitou je správa kusovníkových štruktúr výrobkov. Je možné definovať kusovníkové položky nie len mechanických dielov, ktoré obvykle vznikajú v CAD systéme, ale aj doplniť štruktúru o položky elektronických komponentov, softvér a podobne. Štandardné diely je možné organizovať a klasifikovať v knižniciach a opakovane ich používať v rôznych projektoch. U jednotlivých nákupných položiek možno sledovať dodávateľské informácie, určovať alternatívne komponenty, prípadne určiť alternatívnych dodávateľov. Takto pripravený kusovník je pomocou integrácie prenášaný do výrobného informačného systému (ERP). Ďalšou dôležitou integrovanou funkcionalitou je sledovanie a reportovanie zloženia použitých materiálov jednotlivých komponentov výrobkov, ktoré je vyžadované výrobcami automobilov podľa pravidiel IMDS (International Material Data System).

Oblasť zmenových riadení je riešená pomocou preddefinovaných procesov, ktoré postihujú proces návrhu zmeny (ECR – Engineering Change Request) a po vyhodnotení tohto procesu následný príkaz k zmene (ECO/MCO – Engineering/Manufacturing Change Order), ktorý má opäť integračnú väzbu na spracovanie a uvolnenie zmeny do výroby v ERP systéme.

Užívatelia pristupujú a pracujú v systéme prostredníctvom web prehliadača a veľmi jednoducho sa orientujú v prívetivom a intuitívnom užívateľskom prostredí web aplikácie, kde sú veškeré dáta navzájom previazané a prístupné v reálnom čase a odpovedajúcej kvalite. Táto moderná technológia umožňuje jednoduché modifikácie chovania systému podľa podľa zákazníckych špecifikácií a výrazne znižuje náklady na administráciu. Požadované projektové úlohy sú užívateľom predkladané a ich plnenie je monitorované.


Výhody systému

  • podpora zmenového riadenia
  • správa projektov a úloh podľa preddefinovaných šablón podľa noriem APQP
  • integrácia do ERP systémov
  • správa CAD dát a ich verzií
  • intuitívne webové rozhranie
  • najmodernejšia architektúra systému