Aerospace & Defense

Na úvod

Aerospace & Defence (A&D) patrí medzi priemyselné odvetvia, ktoré má na základe povahy priemyslu veľmi vyspelé procesy ako z pohľadu výskumu a vývoja, tak aj z hľadiska výroby. Aerospace & Defence má tiež obrovský potenciál vo využívaní najnovších technológií, technických procesov a inovácií. Najmä vyspelosť a disciplinovanosť vo výrobných a vývojových procesoch si vyžaduje kooperáciu a komunikáciu tímov, podieľajúcich sa na vývoji a výrobe produktov v tomto odvetví. A&D ako priemyselné odvetvie patrí k priekopníkom v nasadzovaní systémov riadiacich životný cyklus výrobkov tj. PLM – Product Lifecycle Management.

Firma Dassault Systèmes má v tomto priemysle korene (Dassault Aviation) a viac ako 30 rokov vyvíja komplexné riešenie (3DEXPERIENCE platform), založené na prísnych požiadavkách a procesoch v leteckom priemysle. Toto riešenie umožňuje najmä:

  • súbežnú prácu a spoluprácu v rámci dodávateľského reťazca s využitím jedného zdroja informácií o výrobku, procesoch a zdrojoch definícií.
  • rýchle vytváranie variantov pri maximálnom využití už existujúcich dielov (znovupoužitie súčiastok na základe znalostného riadenia)
  • urýchliť začiatok výroby definovaním produktových radov súbežne s návrhom samotného produktu
  • urýchliť inovácie a garantovať technickú realizovateľnosť s možnosťou preveriť väčší počet návrhov, vrátane návrhov od dodávateľov, a rýchlo ich pretvoriť do vhodného konceptu
  • optimalizovať návrh, prevádzku a proces údržby za účelom zlepšenia úžitkovej hodnoty a zníženia obstarávacích nákladov
  • transparentnosť meniacich sa požiadaviek a návrhov zmien za účelom zníženia nákladov a udržateľnosti plánu výroby
  • adaptovať metódy plánovania kvality výrobku, najmä v prípade kritických procesov, za účelom zlepšenia kvality dopravného prostriedku a urýchlenie jeho certifikácie

Firma DYTRON SLOVAKIA s.r.o. na základe dlhodobého partnerstva so spoločosťou Dassault Systèmes a na základe dlhodobého pôsobenia na slovenskom trhu v tejto oblasti priemyslu poskytuje poradenstvo a implementáciu riešenia na základe produktov firmy Dassault Systèmes.