Energy, Process and Utilities

Na úvod

Spoločnosti zo segmentu Energetiky, Petrochemia a Utilit (EPU) na celom svete sa snažia objavovať nové možnosti úspor, zefektívniť procesy a posúvať hranice technológií s využitím inovatívneho prístupu a aplikáciou všetkých moderných poznatkov a skúseností.

Spoločnosť Dassault Systèmes vyvíja už viac ako 30 rokov technológie, ktoré sú hnacou silou inovácií v mnohých odvetviach. Rovnako tak aj v segmente EPU používajú lídri tohto odvetvia v každodennej praxi 3D aplikácie, nástroje pre simuláciu, modelovanie dejov, optimalizovanie a riadenie každenných aspektov ich činností v procese od návrhu, realizácie investičných celkov, podpory prevádzky, vrátane odstavenia a bezpečnej likvidácie.

Inovácia však často znamenajú robiť nové a inovatívne projekty iným a nezabehnutým spôsobom. Často to znamená využiť nielen nové postupy a nástroje, ale tiež odovzdať skúsenosti iných klientov využívajúci pokrokové nástroje spoločnosti Dassault Systemes. Prostriedkom a súčasne príležitosťou je preto 3DEXPERIENCE platforma, ktorá v sebe skrýva rodinu viac dimenzionálnych produktov, overených nielen na významných svetových projektoch, ale najmä obsahuje nenahraditeľnú skúsenosť a „best practice“ z príslušného segmentu odvetví.

Energetika a utilitný sektor je vlastne hnacím motorom modernej civilizácie, stavebným kameňom ekonomickej prosperity a súčasne tiež aj nutnou podmienkou udržateľnosti budúceho rozvoja. Preto spoločnosť DYTRON SLOVAKIA s.r.o. prikladá EPU segmentu patričný dôraz a venuje sa projektom, ktoré môžu pomôcť zefektívniť, urýchliť a znížiť náklady na procesy návrhu a výstavby, pri zachovaní súladu s legislatívou, predpismi a vyššou mierou zaistenia bezpečnosti.

Energetika, Petrochemie a Utility (EPU)

Implementácia

Pre segment Energetiky a Utilit je k dispozícii celkom 7 špecializovaných riešení:

  1. Optimalizovaná výstavba investičného celku (tu popisovaná oblasť Optimized Plant Construction)
  2. Zaistenie bezpečnosti investičného celku
  3. Digitálna 3D podoba investičného celku
  4. Obnoviteľné zdroje (veterné elektrárne)
  5. Prevádzka investičného celku
  6. Environmentálna problematika a začlenenie investičných celkov
  7. Zákazníkmi riadená dodávka energie

ENOVIA V6 ako významný komponent 3DEXPERIENCE platformy je určená najmä pre užívateľov, ako sú konštruktéri, mechanici, produktoví dizajnéri, vedúci vývoja, vedúci projektu, produktoví a projektoví manažéri, nákupcovia (sourcing) a koordinátori, technológovia, zástupcovia subdodávateľov aj členovia manažmentu a obchodného oddelenia. Riešenie je platformovo nezávislé a ovládané prostredníctvom štandardného webového rozhrania. Je adaptabilné a na platforme Windows plne integrované s nástrojmi MS Office a vyhovuje špecifickým požiadavkám organizácií rôznych typov. ENOVIA V6 je otvorená voči prostrediu iných podnikových systémov a aplikácií, konkrétne voči všetkým hlavným CAD, ERP, CRM, DMS systémom s väzbou na Activ Directory alebo tiež s nástrojmi pre projektové riadenie od 3. strán.

Optimized Plant Construction

Optimized Plant Construction je nástrojom pre efektívne riadenie projektov vývoja a výstavby investičných celkov. Riešenie ENOVIA V6 pomáha spoločnostiam všetkých veľkostí optimalizovať investičné náklady, urýchliť začiatok výroby, realizácie a zvyšuje návratnosť investícií. ENOVIA obsiahne všetky aspekty projektu, uľahčuje spoluprácu a zvyšuje produktivitu projektového ekosystému vo všetkých fázach – od návrhu a plánovania, cez výstavbu a prevádzku až po vyradenie z prevádzky. Projektoví manažéri a konštruktéri sa môžu sústrediť na činnosti s vysokou pridanou hodnotou, zatiaľ čo dynamické nástroje vykonávajú kontrolu a simulácie v reálnom čase, čo skracuje a zlacňuje procesy návrhu a realizácie.