APQP

Na úvod

Každý dodávateľ automobilového priemyslu nielen na našom trhu, ak chce byť úspešný a spolupracovať so svetovými výrobcami osobných automobilov, musí rešpektovať určité medzinárodné pravidlá a normy plánovania kvality pri vývoji a zavádzaní do výroby nových výrobkov a dielov. Všeobecne používanou normou v tejto oblasti je procedúra APQP (Advanced Product Quality Planning), ktorá plne popisuje kompletný proces vývojových fáz nového výrobku, jeho osvojenie a zavedenie do sériovej výroby a spracovania jeho významných zmien. Ďalšou súvisiacou a záväznou procedúrou kvality je proces schvaľovania dielov vo výrobe PPAP (Production Part Approval Process). Aj keď boli tieto normy vytvorené pre automobilový priemysel, ich uplatnenie je ďaleko širšie. Výrobcovia z iných odvetví priemyslu využívajú tie osvedčené prvky APQP a PPAP, ktoré sú vhodné a prospešné pre ich výrobky a ich vývojovú a výrobnú prax. Pokročilé plánovanie kvality je štruktúrovaný plán jednotlivých fáz a úloh, ktoré je nutné splniť, aby bola zaistená zákazníkom očakávaná kvalita výrobku. Základné rozdelenie na jednotlivé fázy zvyčajne zahŕňa zachytenie a pochopenie zákazníckej požiadavky, návrh a vývoj produktu, návrh a vývoj výrobného procesu a jeho overenie, zavedenie výrobku do výroby, spätná väzba a metodika kontroly. Každá fáza obsahuje presný výpočet úloh a s tým spojených zodpovednosťí, ako je napr. efektívne naplánovanie zdrojov, ohodnotenie a riadenie rizík, problémov a návrhov na zlepšenie, tzv. RIO (Risk, Issue & Opportunity Management), tvorba kontrolných plánov, vyhotovenie analýzy možného výskytu a vplyvov vád (FMEA), zistenie a riadenie zmien a zaistenie všetkej potrebnej dokumentácie výrobku.

Inými slovami, táto štruktúra fáz a úloh postihuje všetky stavy životného cyklu výrobku. Systémové riešenie umožňujúce efektívne riadiť životný cyklus výrobku, je všeobecne známe pod skratkou PLM (Product Lifecycle Management). Jedným z najvýznamnejších poskytovateľov riešení v tejto oblasti je spoločnosť Dassault Systemes, ktorá ponúka moderný PLM systém ENOVIA V6. Významným implementátorom tohto riešenia v Slovenskej republike je spoločnosť DYTRON SLOVAKIA, ktorá vďaka svojim rozsiahlym skúsenostiam v prostredí automobilových výrobcov a dodávateľov aplikovala vyššie uvedené štandardné procedúry do riešenia ENOVIA V6. Keďže sa nejedná o striktné predpis a každá spoločnosť má tieto procedúry upravené podľa charakteru projektu, rozsahu fáz a výrobno technologických možností, umožňuje toto riešenie úpravy podľa špecifických požiadaviek a zvyklostí zákazníkov. Toto unikátne riešenie sa opiera o integrovaný PLM systém v ktorom podchytené a podporované všetky požiadavky kvalitatívnych noriem.

APQP v ENOVII V6

Základná štruktúra dát a informácií je rozdelená do výrobných programov, zvyčajne podľa daného výrobcu automobilov a súvisiacich projektov. Štandardná norma, obsahujúci kompletnú štruktúru fáz a úloh vrátane požiadaviek na potrebnú dokumentáciu so štruktúrou adresárov, je uložená v preddefinovanej šablóne. Rovnako tak sú definované jednotlivé procesy zahŕňajúce napr. zmenové riadenie. Projektový vedúci potom veľmi ľahko založí nový projekt z existujúcej šablóny s možnosťou obmedziť či upraviť rozsah a štruktúru projektu podľa charakteru zákazníckej požiadavky, priradí potrebné zdroje na základe ich skúseností a kapacít, stanovuje termíny jednotlivých míľnikov a uvoľní projekt k realizácii. Na sledovanie projektu v čase, rozpočtu a kvality mu potom slúži veľmi prehľadné manažérske rozhranie, kde má k dispozícii aj dáta čerpané z iných systémov, napríklad prehľad materiálových nákladov z ekonomického systému. Vývoj a konštrukcia výrobku je vykonávaná v štandardných CAD nástrojoch, kedy dodávatelia zvyčajne pracujú v multiCAD prostredí z dôvodu odlišných CAD systémov u výrobcov automobilov. PLM riešenia ENOVIA V6 je do týchto štandardne používaných CAD systémov plne integrované a umožňuje plnú kontrolu a správu CAD dát a ich verzovanie. Všetky činnosti vo vývojových fázach podliehajú príslušným úlohám APQP procedúry. Pomocou 3D vizualizačných nástrojov v ENOVIA V6 je možné graficky prechádzať dáta a informácie v projekte a vykonávať hodnotenie stavu vývoja a konštrukcie (Technical Design Review).

Ďalšou významnou integrovanou funkčnosťou je spravovanie kusovníkových štruktúr výrobku. Je možné definovať kusovníkové položky nielen mechanických dielov, ktoré zvyčajne vznikajú v CAD systéme, ale aj doplniť štruktúru o položky elektronických komponentov, softvér a podobne. Štandardné diely je možné organizovať a klasifikovať v knižniciach a opakovane ich používať v rôznych projektoch.

Advanced Product Quality Planning

U jednotlivých nakupovaných položiek možno sledovať dodávateľské informácie, určovať alternatívne komponenty, prípadne určiť alternatívnych dodávateľov.Takto pripravený kusovník je pomocou integrácie prenášaný do výrobného informačného systému (ERP). Ďalšia dôležitá integrovanou funkčnosťou je sledovanie a reportovanie zloženia použitých materiálov jednotlivých komponentov výrobku, ktoré je vyžadované výrobcami automobilov podľa pravidiel IMDS (International Material Data System). Oblasť zmenových konaní je riešená pomocou preddefinovaných procesov, ktoré postihujú proces návrhu zmeny (ECR – Engineering Change Request) a po vyhodnotení tohto procesu následný príkaz na zmenu (ECO / MCO – Engine-Ering / Manufacturing Change Order), ktorý má opäť integračnú väzbu na spracovanie a uvoľnenie zmeny do výroby v ERP systéme. Používatelia pristupujú a pracujú v systéme prostredníctvom webového prehliadača a veľmi ľahko sa orientujú v prívetivom a intuitívnom užívateľskom prostredí webovej aplikácie, kde sú všetky dáta navzájom previazané a prístupné v reálnom čase a zodpovedajúcej kvalite. Táto moderná technológia umožňuje jednoduché modifikácie správania systému s prihliadnutím na zákaznícke požiadavky a výrazne znižuje náklady na administráciu. Požadované projektové úlohy sú užívateľom predkladané a ich plnenie je monitorované. Zároveň systém vyžaduje zhotovovanie záznamov a dokumentácie podľa požiadaviek procedúry PPAP. Vďaka týmto vlastnostiam toto riešenie postavené na PLM systéme ENOVIA V6 umožňuje dodávateľom automobilového priemyslu ľahko vyhovieť požiadavkám auditov výrobcov automobilov a byť úspešnými v získavaní a realizácii nových projektov.

Výhody APQP

  • minimalizácia chýb a nákladov v předvýrobnom a výrobnom procese
  • včasná dodávka produktov (žiadne oneskorenie v dôsledku nedodržaného postupu a následného rework)
  • dodržiavanie a monitorovanie činností (delegácia a kontrola úloh zamestnancov)
  • úspešné zákaznícke audity (menej chýb = menej zápisov zo zákazníckych auditov)